وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

حسابداری صعتی 3 ساعت 9:45-8

حسابداری صنعتی 2  ساعت 11:15-9:45

حسابداری پیشرفته 2 ساعت 13-11:15

  • مدیر وبلاگ