وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


- کلاسهای استاد فروهی از سه شنبه مورخه 18/7/96 برگزار میگردد .کلاس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چهارشنبه ها ساعت 13-30/11 درکلاس 205 برگزار میگردد./

- شروع کلاسهای استاد رحیمی و بذرافشان از تاریخ 1396/7/15 میباشد.

- کلاسهای استاد مرادی از سه شنبه مورخه 11/7/96 برگزار میگردد ./

- کلاسهای استاد شیر پور از چهارشنبه مورخه 12/7/96 برگزار میگردد ./
- کلاسهای استاد منصوری از سه شنبه مورخه 11/7/96 برگزار میگردد ضمنا کلاس زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی عادی سه شنبه ها ساعت 13-30/11 در کلاس 203 برگزار میگردد./

 -کلاسهای استاد وصال از تاریخ 11/7/96 برگزار می گردد.

 -کلاسهای استاد علیشیری از تاریخ 10/7/96برگزار می گردد.
- کلاسهای استاد مهرابی از چهارشنبه مورخه 12/7/96 برگزار میگردد./ضمنا تجارت الکترونیک 1 هر هفته برگزار میگردد ./

-کلاسهای استاد شیر دل از سه شنبه مورخه 18/7/96 برگزار میگردد ./ ضمنا کلاسهای روز چهارشنبه به سه شنبه به شرح ذیل تغییر یافت :

بازاریابی و مدیریت بازار ساعت 45/17-15/16 کلاس 301

احکام کسب و کار بازرگانی عادی ساعت 30/19-18 کلاس 301

- کلاسهای استاد جعفریان از چهارشنبه مورخه 12/7/96 برگزار میگردد./

-کلاسهای استاد نجم دینی از یکشنبه 30/7/96 برگزار میگردد./

- کلاسهای استاد مصلی نژاد از دوشنبه 10/7/96 برگزار میگردد ./

- کلاسهای استاد نوروزی از چهارشنبه مورخه 12/7/96 برگزار میگردد ./ ضمنا کلاسهای تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران رشته مدیریت جهانگردی نیز چهارشنبه ها ساعت 15/11-45/9 درکلاس 402 برگزار میگردد ./

- کلاسهای دکتر توفیق از سه شنبه مورخه 25/7/96 برگزار میگردد./

کلاس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری با استاد نوروزی یکشنبه ها ساعت 9:45 کلاس 401 برگزار میگردد.
کلاسهای دکتر موغلی از شنبه مورخه 22/7/96 در ساختمان ازمایشگاه مرکزی کلاس 600 به شرح ذیل برگزار میگردد./

1- شنبه اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام رشته مدیریت دولتی عادی ساعت 30/9-8

2- شنبه مبانی مدیریت دولتی 2 ساعت 15/11-45/9

3- شنبه مبانی مدیریت دولتی 1 مدیریت عادی و تجمیع  ساعت 13-30/11

 -کلاسهای استاد فدائی از شنبه مورخه 29/7/96 برگزار میگردد ./

  • مدیر وبلاگ