وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز


-  کلاس تصمیم گیری از شنبه مورخه  20/8/96 ساعت 30/9-8 هر هفته در کلاس 600 برگزار میگردد .

2- کلاس مباحث ویژه در مدیریت از شنبه مورخه 20/8/96 ساعت 15/11-45/9 هرهفته درکلاس 600برگزار میگردد./
  • مدیر وبلاگ