وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

 میان ترم تحقیق در عملیات 2 یکشنبه 97/09/11 از فصل 8 و9 ساعت کلاسی

کلیه امتحانات میان ترم اقای دکتر توفیق در روز سه شنبه 97/8/29ساعت 13/30 الی 14/30 در آزمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس 702برگزار میگردد ./

میان ترم تجزیه و تحلیل مدیریت بازگارنی چهارشنبه 97/8/23 ساعت 9/45 تا اخر فصل 6
میان ترم تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی  چهارشنبه 97/8/23 ساعت 9/45 تا اخر فصل 4

میان ترم مدیریت منابع انسانی چهارشنبه 97/8/30ساعت 8 تا اخر فصل 7

میان ترم مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت بازرگانی چهارشنبه97/9/7 ساعت 9/45 کلاس زمین  شناسی فیزیکی ( ازمایشگاه مرکزی شماره 1 ) تا نصف کتاب

میان ترم مدیریت توسعه دولتی چهارشنبه 97/9/14 ساعت 9/45  کلاس زمین شناسی فیزیکی درازمایشگاه مرکزی شماره 1 ( نصف کتاب )

میان ترم تصمیم گیری چهارشنبه 97/8/23 ساعت 11/15 تا اخر فصل 4 کلاس زمین شناسی فیزیکی درازمایشگاه مرکزی شماره 1

میان ترم بودجه ریزی حسابداری چهارشنبه ساعت 17:30 (فصل اول تا شم ) 97/08/30 تستی

میان ترم زبان تخصصی با خانم بزرافشان چهارشنبه ساعت 16:15 (فصل اول تا سوم ) 97/9/7 تستی

میان ترم اصول حسابداری 1 با خانم رحیمی 97/9/7-- تا جایی که تدریس شده

میان ترم حسابداری صنعتی 2 97/9/7 تا جایی که تدریس شده

میان ترم مبانی روش تحقیق 97/9/5 تا انتهای ص 100 ساعت کلاسی (401)

مبان ترم روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی 97/8/5 تا انتهای ص 172 ساعت کلاسی (401)

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت سه شنبه 97/9/6 ساعت 10 صبح در کلاس کارگاه کامپیوتر ازمایشگاه مرکزی شماره 1

میان ترم زبان تخصصی 1 بازرگانی و دولتی عادی سه شنبه 97/9/6 ساعت 11 صبح در کلاس کارگاه کامپیوتر ازمایشگاه مرکزی شماره 1
میان ترم زبان تخصصی2 بازرگانی  و دولتی عادی و دولتی تجمیع سه شنبه 97/9/6 ساعت 11 صبح در کلاس کارگاه کامپیوتر ازمایشگاه مرکزی شماره 1
میان ترم زبان تخصصی3 دولتی تجمیع سه شنبه 97/9/6 ساعت 11 صبح در کلاس کارگاه کامپیوتر ازمایشگاه مرکزی شماره 1

میان ترم ریاضیات پایه , ریاضی 2  و تحقیق در عملیات 1 ( پژوهش عملیاتی ) یکشبه 97/09/11 ساعت 9/45 صبح در آزمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس 700 و 701

میان ترم احکام کسب و کار مدیریت دولتی 97/08/23 ساعت 2/5 ظهر در کلاس 601فصل 1تا 4

میان ترم تجارت الکترونیک 1, چهارشنبه  97/08/23  ساعت 2/5 ظهر فصل 1 و 2 در کلاس 601( آزمایشگاه مرکزی شماره 1 )

میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار چهارشنبه 97/09/14 ساعت 4 از فصل 1 تا 5 کلاس 601 (آزمایشگاه مرکزی شماره 1 )

میان ترم مدیریت تولید چهارشنبه 97/09/14 ساعت 4 عصر از فصل 1 تا 5  کلاس 601 ( آزمایشگاه مرکزی شماره 1 )

میان ترم مبانی بانکداری مدیریت بازرگانی چهارشنبه 97/8/30 ساعت 4 عصر فصل 1و2و3 آزمایشگاه مرکزی کلاس کارتو گرافی

  • مدیر وبلاگ