وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

-مبانی مدیریت دولتی 2 11/8/95 ساعت 45/9 صبح

-زبان تخصصی 3 مدیریت دولتی 11/8/95 ساعت 15/16 عصر

- میان ترم ریاضیات پایه 1 یکشنبه 7/9/95 ساعت 15/11 فصل 1و2و3 
-میان ترم  تحقیق در عملیات 1 دوشنبه 24/8/95 ساعت 13 فصل 1و2و3
- مبانی سازمان مدیریت 2/9/95 ساعت 8 (فصل 1،2و3)
-اقتصاد خرد 16/9/95 ساعت 9:45 ( 15 فصل )
-سه شنبه 18/8/95 کنترل بودجه مدیریت دولتی تا آخر فصل چهارم
-چهارشنبه 19/8/95 تصمیم گیری تا اخر فصل چهارم
- سه شنبه 25/8/95 اخلاق حرفه در مدیریت اسلامی رشته مدیریت دولتی نصف کتاب
-چهارشنبه 26/8/95روابط کار تا اخر فصل 7
-چهارشنبه 26/8/95 بهره وری نصف کتاب
-چهارشنبه 26/8/95 مدیریت تطبیقی نصف کتاب
-چهارشنبه 3/9/95 روانشناسی سازمانی رشته مدیریت دولتی بخش دوم ص 123
-چهارشنبه 3/9/95 مباحث ویژه تا آخر فصل ششم
-چهارشنبه 3/9/95 سیستم های اطلاعاتی مدیریت دولتی نصف کتاب و مدیریت بازرگانی تا اخر فصل چهارم ص 96
- شناخت صنعت جهانگردی 7/9/95 تا اخر فصل 3 ساعت 10 صبح

- حقوق اداری سه شنبه 25/8/95 ساعت 15/4 عصر از باب دوم ( فصل 1 تا 5)
اصول حسابداری 1 سه شنبه 95/9/23 ساعت کلاسی خودش
اصول حسابداری 2 سه شنبه 95/9/23 ساعت کلاسی خودش
اصول حسابداری 3 سه شنبه 95/9/16 ساعت کلاسی خودش
حسابداری صنعتی 1 سه شنبه 95/9/23 ساعت کلاسی خودش
حسابداری میانه 1 چهارشنبه 95/8/19 ساعت کلاسی خودش
حسابداری دولتی چهارشنبه 95/9/17 ساعت کلاسی خودش
حسابداری مالیاتی چهارشنبه 95/9/9 ساعت کلاسی خودش
حسابرسی 1  چهارشنبه 95/9/9 ساعت 9:30
حسابرسی 2 تاریخ 95/8/18 ساعت 9:30
حسابداری پیشرفته 1 چهارشنبه 95/9/17 ساعت 10
زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی تجمیع و عادی سه شنبه 25/8/95 ساعت 11
زبان تخصصی 2 مدیریت بازرگانی تجمیع سه شنبه 25/8/95 ساعت 11

میان ترم توسعه اقتصادی  26/8/95 تا اخر فصل 5ساعت 16( استاد شیر پور )
میان ترم پول و ارزوبانکداری 17/9/95 ساعت 16 تا اخر فصل 6 ( استاد شیر پور )
میان ترم مالیه عمومی 24/9/95 ساعت 16 تا اخر فصل 7 ( استاد شیرپور )
میان ترم بودجه ریزی رشته مدیریت بازرگانی 24/9/95 کتاب جلد اول ساعت 30/16 عصر ( استاد شیر پور )
- میانترم  مدیریت تولید 3//9/95 از فصل 3 تا 6 ساعت 15 عصر در کلاس 203
- میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار3/9/95 فصل 1تا 3 ساعت 15/16 عصر کلاس 203
- بازاریابی بی الملل 3/9/95 ساعت 15/16 فصل 1 تا 5 کلاس 203
- احکام کسب و کار مدیریت دولتی 26/8/95 ساعت 15 عصر فصل 3و4 کلاس 203
- سازماندهی واصلاح 9/9/95ساعت 30/9-8 سه فصل اول کتاب
-مدیریت اسلامی 1 سه شنبه 9/9/95 ساعت 30/9-8  تا صفحه 100 کتاب
- اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام بازرگانی سه شنبه 9/9/95 ساعت  30/9-8 تا صفحه 100 کتاب
-اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دولتی سه شنبه 23/9/95ساعت 10 صبح  تا صفحه 170کتاب
-میان ترم تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی 16/9/95 ساعت 45/9 کل کتاب بجز فصل 10و11
-میان ترم مدیریت منابع انسانی 30/9/95 ساعت 8 صبح
-میان ترم مدیریت رفتار سازمانی 9/9/95 ساعت 30/11
جامعه شناسی سازمانی مدیریت دولتی 3/9/95 ساعت 30/9-8 تا صفحه 113
-میان ترم ریاضیات پایه 2 با استاد مرادی سه شنبه 2/9/95 ساعت 15/16 عصر از دو فصل اول کتاب
-میان ترم کارسنجی سه شنبه 9/9/95ساعت 15/16 عصر دو فصل اول کتاب
- میان ترم تجارت الکترونیک 1 سه شنبه 9/9/95ساعت 15/16 عصرتا فصل 2  
- میان ترم اقتصاد کلان سه شنبه 9/9/95ساعت 15/16 عصر تا فصل 3
-میان ترم شهرداریهاسه شنبه  9/9/95 ساعت 30/10 صبح تا صفحه 100
- میانترم مبانی مدیریت دولتی 1 سه شنبه 9/9/95 ساعت 14 عصر تا صفحه 90
-میانترم اصول ومبانی کارافرینی سه شنبه 16/9/95ساعت 30/11 تا صفحه 152
-میان ترم  سیر و اندیشه سیاسی سه شنبه 9/9/95ساعت 30/10 تا صفحه 150
-میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت چهارشنبه 17/9/95 ساعت 8 صبح درس1و2و8
- میان ترم زبان تخصصی 2 دولتی و صنعتی چهارشنبه 17/9/95 ساعت 8 صبح درس 1و 2
- میان ترم روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی با استاد نوروزی  15/9/95 ساعت 9 صبح کلاس 402 
-امتحان میان ترم مدیریت اسلامی پیشرفته مدیریت بازرگانی با استاد منفرد سه شنبه 16/9/95 ساعت 10 صبح از اول کتاب تا صفحه 132
-امتحان میان ترم درس سیستمهای خرید و انبار داری با استاد قائدی  چهارشنبه 17/9/95 ساعت 9 صبح برگزار میگردد./
میان ترم درس احکام کسب و کار بازرگانی چهارشنبه 24/9/95 ساعت 30/2 تا 3 عصر تا صفحه 100 کلاس 301
میان ترم مدیریت تعاونی ها  چهارشنبه 24/9/95 ساعت 3 تا 30/3 عصر دو فصل اول کتاب  کلاس 301
میان ترم مبانی مدیریت بازرگانی چهارشنبه 24/9/95 ساعت 30/3 تا 4 عصر چهار فصل اول کتاب کلاس 301
میان ترم سازمانهای پولی و مالی چهارشنبه 24/9/95 ساعت 3 عصر کلاس 301
 
  • مدیر وبلاگ