وبلاگ اطلاع رسانی رشته های مدیریت و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز اوز

حسابرسی 1 با استاد علیشیری چهارشنبه مورخه 96/8/3 ساعت 8:30

حسابرسی 2 با استاد علیشیری سه شنبه مورخه 96/8/2 ساعت 8:30

حسابداری میانه 1با استاد علیشیری چهارشنبه مورخه 96/9/1 ساعت 11:30

اصول حسابداری 2 با استاد علیشیری سه شنبه مورخه 96/8/30 ساعت 9:45

حسابداری صنعتی با استاد علیشیری چهارشنبه مورخه 96/9/1 ساعت 9:45

حسابداری پیشرفته 1 با استاد علیشیری 96/9/1 ساعت 4:15

حسابداری مالیاتی با استاد علیشیری سه شنبه مورخه 96/8/30 ساعت 4:15

میان ترم بازاریابی بین الملل سه شنبه 9/8/96 ساعت 30/3 عصر از فصل 1و3 و 5

تاریخ امتحانات میانترم استاد فروهی ( کلیه امتحانات در ساعت کلاسی برگزار میگردد)

-  اخلاق حرفه ای در مدیریت ( دولتی عادی ) چهارشنبه 10/8/96 تا اخر فصل 5 صفحه 140

-اصول  و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ( بازرگانی عادی ) چهارشنبه 10/8/96تا آخر فصل 7

-حقوق اداری سه شنبه 16/8/96 کلیات وباب دوم فصل 1 تا 8

-  روانشناسی سازمانی ( دولتی عادی ) چهارشنبه 17/8/96 تا آخر فصل 7 صفحه 135

-مدیریت شهرداریها چهارشنبه 24/8/96 تا آخر فصل چهارم

-  سیر و اندیشه سیاسی چهارشنبه 24/8/96 تا آخر فصل سوم

-امتحان میان ترم روش تحقیق با استاد نوروزی چهارشنبه 10/8/96 ساعت 8 صبح تا صفحه 100 کتاب
 - امتحان میان ترم تحقیق در عملیات 1 مورخه  27/8/96 ساعت 45/9 فصل 1و2و3 کلاس 401
- امتحان میان ترم تحقیق در عملیات 2 مورخه 29/8/96 ساعت 45/9 فصل 7و8 کلاس 402

میان ترم زبان تخصصی 1 با استادبزرافشان 1396/8/20 ساعت 9:45 (1و2و3) بصورت تستی
میان ترم زبان تخصصی با استاد بزرافشان 1396/8/27 ساعت 9:45 (1و2و3) بصورت تستی
میان ترم مباحث جاری در حسابداری با استاد بزرافشان 1396/9/04 ساعت 8 (درس 1و2) بصورت تستی
میان ترم مبانی تنظیم بودجه با استاد بزرافشان 1396/9/4 ساعت 8 (درس 1تا 6) بصورت تستی
میان ترم اصول حسابداری 1 با استاد علیشیری 1396/9/8 ساعت 14:30
میان ترم اصول حسابداری 3 با استاد علیشیری 1396/9/7 ساعت 14:30
میان ترم حسابداری دولتی 1396/8/30 ساعت 11:30
میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد نجم دینی 1396/9/5 ساعت 8 (فصل 1و2و3)
میان ترم اقتصادخرد با استاد نجم دینی 1396/9/12 ساعت 9:45 (فصل اولتا پانزدهم ---بخش اول تا بخش چهارم )
lمیان ترم حسابداری صنعتی 2  با استاد رحیمی  1396/9/11  ساعت 8 (فصلهای 5و2و1)
میان ترم حسابداری صنعتی 3 با استاد رحیمی 1396/8/27 ساعت 8 (فصلهای 5-4-3-2-1)
 
امتحانات میان ترم استاد منصوری
 
امتحان میان ترم زبان تخصصی 1 بازرگانی و دولتی طرح تجمیع سه شنبه 23/8/96 ساعت 10 کلاس 203
- امتحان میان ترم زبان تخصصی 1 بازرگانی و دولتی عادی سه شنبه 23/8/96 ساعت 10 کلاس 203
- امتحان میان ترم زبان تخصصی 2بازرگانی و دولتی عادی سه شنبه 23/8/96 ساعت 10 کلاس 203
-امتحان میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت سه شنبه 7/9/96 ساعت 9 صبح کلاس 203
- امتحان میان ترم زبان تخصصی 3 دولتی طرح تجمیع  سه شنبه 7/9/96 ساعت 10 صبح کلاس 203
-امتحان میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار سه شنبه 30/8/96 از فصل 1 تا 4 ساعت کلاسی
-امتحان میان ترم سیستم های خرید و انبارداری سه شنبه 30/8/96 نصف کتاب ساعت کلاسی
  • مدیر وبلاگ